Naturalne zespoły leśne i zaroślowe Puszczy Białowieskiej
Klasa borów (Vaccinio-Piceetea)

Zespół: Bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum)
Zespół: Bór brusznicowy (Vaccinio vitis-idaeae-Pinetum)
Zespół: Bór wilgotny trzęślicowy (Molinio-Pinetum)
Zespół: Bór bagienny (bór łochyniowy) (Vaccinio uliginosi-Pinetum)
Zespół: Bór świerkowy czernicowy (Vaccinio myrtilli-Piceetum)
Zespół: Bór świerkowy torfowcowy (Sphagno girgensohnii-Piceetum)
Zespół: Las mieszany torfowcowy (las mieszany bagienny) (Betulo pubescentis- Piceetum)
Zespół: Trzcinnikowo-świerkowy bór mieszany świeży (Calamagrostio arundinaceae-Piceetum)
Zespół: Dębowo-świerkowy bór mieszany wilgotny (Querco-Piceetum)
Zespół: Sosnowo-dębowy bór mieszany świeży (Pino-Quercetum)
Zespół: Trzcinnikowo-sosnowy bór mieszany świeży (Calamagrostio arundinaceae-Pinetum)

Klasa lasów liściastych i mieszanych (Querco-Fagetea)

Zespół: Grąd (Tilio-Carpinetum)
Podzespoły: Grąd typowy (Tilio-Carpinetum typicum)
Grąd czyśćcowy (Tilio-Carpinetum stachyetosum sylvaticae)
Grąd turzycowy (Tilio-Carpinetum caricetosum remotae)
Grąd murszowy (Tilio-Carpinetum circaeaetosum alpinae)
Grąd trzcinnikowy (Tilio-Carpinetum calamagrostietosum)
Zespół: Las miodownikowo-grabowy (Melitti-Carpinetum)
Zespół: Leszczynowo-świerkowy las mieszany świeży (Corylo-Piceetum)
Zespół: Dąbrowa świetlista (Potentillo albae-Quercetum)
Zespół: Łęg jesionowo-olszowy (Circaeo-Alnetum)
Zespół: Łęg olszowo-świerkowy (Piceo-Alnetum)
Zespół: Łęg wiązowo-jesionowy (Ficario-Ulmetum campestris)
Zespół: Łęg jesionowy (Carici remotae-Fraxinetum)

Klasa łęgów nadrzecznych (Salicetea purpureae)

Zespół: Wikliny nadrzeczne (Salicetum triandro-viminalis)
Zespół: Nadrzeczny łęg wierzbowy (Salicetum albo-fragilis)

Klasa olsów (Alnetea glutinosae)

Zespół: Ols torfowcowy (Sphagno squarrosi-Alnetum)
Zespół: Ols porzeczkowy (Ribeso nigri-Alnetum)
Zespół: Dębniak turzycowy (Carici elongatae-Quercetum)
Zespół: Łozowisko (Salicetum pentandro-cinereae)
Zespół Łozowisko wierzby uszatej (Salicetum auritae)
Zespół: Zarośla brzozy niskiej i wierzby rokity (Betulo-Salicetum repentis)
Zespół: Sosnowo-brzozowy las bagienny (Thelypteridi-Betuletum pubescentis)

Klasa torfowisk wysokich (Oxycocco-Sphagnetea)

Zespół: Mszar sosnowy torfowiska wysokiego (Ledo-Sphagnetum magellanici)
Zespół: Torfowisko wełniankowo-sosnowe (Eriophoro-Pinetum sylvestris)
Zespół: Torfowcowo-brzozowy bór mieszany bagienny (Sphagno-Betuletum pubescentis)

(Według Aleksandra W. Sokołowskiego – „Lasy Puszczy Białowieskiej”, Warszawa 2004)

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak