Bałachowcy w Puszczy Białowieskiej


Zjazd bałachowców w Białowieży (1927 r.).
 

Żołnierze byłej armii gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza z pochodzenia kozacy syberyjscy i dońscy.

W Puszczy Białowieskiej

Po zgromadzeniu w 1920 r. rozbitej Ludowo-Ochotniczej Armii Stanisława Bulak-Bałachowicza na terytorium Polski przyznano generałowi obywatelstwo polskie i zapewniono jego żołnierzom osiedlenie się na stałe. Początkowo 12 000 żołnierzy i oficerów internowano i ulokowano w obozach. Wśród internowanych prowadzono agitację , zachęcającą do wyjazdu do tworzonych w Puszczy Białowieskiej oddziałów robotniczych pracujących przy wyrębie i wywózce surowca drzewnego. Agitacja przyniosła częściowy skutek. Na wyjazd zdecydowało się kilka tysięcy żołnierzy. Generał Bułak - Bałachowicz w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Zarządem Okręgowym Lasów Państwowych w Białymstoku stał się głównym organizatorem miejsc pracy dla swoich byłych żołnierzy.

   W 1921 r. w okolicach Puszczy Białowieskiej osiedliło się 2200 bałachowców . Zamieszkiwali i pracowali w Białowieży , 1000 w transporcie leśnym. Setki bałachowców osiedliło się w Hajnówce, Czeremsze , Narewce i w innych miejscowościach Puszczy Białowieskiej. W Hajnówce zasilali oni załogi Fabryki Chemicznej , Terpentyny (Terebenthen) i kolejek leśnych. Zajmowali stanowiska najbardziej płatne i uprzywilejowane.

   Z dniem 1 sierpnia 1941 r.utworzonej nowej jednostce okupacyjnej (okręg białostocki) nadano nazwę "Bezirk Białystok" ustanawiając tak zwaną hitlerowską władzę cywilną. Do jej wykonywania powołano 7 kreisskomisariatów w tym z siedzibą w Bielsku Podlaskim, któremu podlegały amtskommisariaty w Białowieży i Hajnówce. Amtskommissarze naznaczali wójtów w gminach i burmistrzów w miastach spośród b. oficerów armii Bułak-Bałachowicza. W Białowieży komendantem posterunku policji porządkowej był bałachowiec Andrzej Andrejewicz Kosychin skupiający swoich byłych współtowarzyszy broni z armii Bułak-Bałachowicza.

    Po wybuchu II wojny światowej większość bałachowców opuściła tereny Puszczy Białowieskiej. Wyjechali do krajów Europy Zachodniej oraz Ameryki Południowej. Bałachowcy , którzy założyli rodziny pozostali w miejscowościach okolicy Puszczy. (oprac. Krzysztof Parzych)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak